تصویر گردان  
     
 
اولین روز نمایشگاه جمال جمیل  
نمایشگاه جمال جمیل 
 
     
 
داوری آثار نمایشگاه جمال جمیل  
داوری آثار راه یافته به نمایشگاه با حضور هنرجویان صاحب اثر