دهم گرافیک 1 و 2  

آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران ( دهم گرافیک 1 و 2 )


     
 
دهم معماری  

آزمون 2 شناخت مواد و مصالح


     
 
دهم گرافیک 1  

آزمون 1 تاریخ هنر ایران


     
 
دهم گرافیک 2  

آزمون 1 تاریخ هنر ایران


     
 
دهم معماری  

آزمون 1 آشنایی با بناهای تاریخی


     
 
دهم معماری  

مبانی هنرهای تجسمی ( گروه ب )


     
 
دهم گرافیک گروه الف  

آزمون آنلاین مبانی هنرهای تجسمی ( گروه الف )


     
 
دهم معماری  

مبانی هنرهای تجسمی ( گروه الف )


     
 
دهم معماری  

آزمون 3 شناخت مواد و مصالح


     
 
دهم معماری  

آزمون 2 آشنایی با بناهای تاریخی


     
 
دهم گرافیک 1, 2  

آزمون 2 تاریخ هنر ایران


     
 
دهم معماری گروه الف  

آزمون آنلاین مبانی هنرهای تجسمی ( گروه الف )


     
 
دهم معماری گروه ب  

آزمون آنلاین مبانی هنرهای تجسمی ( گروه ب )


     
 
دهم گرافیک گروه ب  

آزمون آنلاین مبانی هنرهای تجسمی ( گروه ب )


     
 
دهم معماری  

آزمون 1 شناخت مواد و مصالح


     
 
آزمون انسان و محیط زیست  

آزمون آنلاین درس انسان و محیط زیست

آزمون آنلاین درس انسان و محیط زیست
یازدهم گرافیک 1 - یازدهم گرافیک 2 - یازدهم معماری
تعداد سوالات : 30 سوال
مدت پاسخگویی : 20 دقیقه
بارم هر سوال 0.5 نمره می باشد .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین معارف در 7 و 8 پایه یازدهم


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون میان ترم نقشه کشی


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین معارف


     
 
یازدهم معماری  

آزمون 1 تاسیسات ساختمان


     
 
یازدهم   

آزمون 1 معارف


     
 
یازدهم معماری  

آزمون 1 عناصر و جزئیات


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین معارف درس 8 پایه دوازدهم


     
 
دوازدهم   

آزمون آنلاین درس 7 دین و زندگی پایه دوازدهم


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون میان ترم اتوکد


     
 
دوازدهم معماری و گرافیک  

آزمون 2 معارف


     
 
دوازدهم معماری و گرافیک   

آزمون 1 معارف ( درس اول )


     
 
دوازدهم معماری  

آزمون 2 مبانی طراحی معماری


     
 
دوازدهم معماری  

آزمون 1مبانی طراحی معماری


     
 
دوازدهم معمری  

آزمون 1 اتوکد


     
 
دوازدهم گرافیک 1  

زبان و ادبیات فارسی


     
 
دوازدهم گرافیک 2  

زبان و ادبیات فارسی