نمونه سوالات درس متره و برآورد   
تمام این نمونه سوالات مربوط به داوطلبین آزاد می باشد .
پاسخنامه و سوال در یک فایل pdf قرار دارند .
     
 
نمونه سوالات درس عناصر و جزئیات  
تمام این نمونه سوالات مربوط به داوطلبین آزاد می باشد .
پاسخنامه و سوال در یک فایل pdf قرار دارند .
     
 
نموه سوالات درس علم مناظر و مرایا  
تمام این نمونه سوالات مربوط به داوطلبین آزاد می باشد .
پاسخنامه و سوال در یک فایل pdf قرار دارند .
     
 
نمونه سوالات درس تاسیسات ساختمانی  
تمام این نمونه سوالات مربوط به داوطلبین آزاد می باشد .
پاسخنامه و سوال در یک فایل pdf قرار دارد .
     
 
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاریخی  
تمام این نمونه سوالا مربط به داوطلبین آزاد می باشد .
پاسخنامه و سوال در یک فایل pdf قرار دارند .
     
 
نمونه سوالات درس تاریخ هنر جهان  
تمام این نمونه سوالات مربوط به داوطلبین آزاد می باشد .
پاسخنامه و سوال در یک فایل pdf قرار دارند .