آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون 2 زبان انگلیسی پایه دهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون19 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز دوشنبه 26 اسفندساعت 18 تا چهارشنبه 28 اسفند ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون 2 آنلاین عکاسی (1)

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دهم گرافیک می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 15 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 14تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا یکشنبه 25اسفند ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 1 آنلاین مبانی هنرهای تجسمی دهم گرافیک   

آزمون 1 آنلاین مبانی هنرهای تجسمی

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دهم گرافیک می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
آزمون از سوال 1 تا آخر سوال 33 جزوه طرح شده است.( جزوه در کانال درسی و همچنین سایت قسمت اخبار موجود است )
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 12 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 10 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا شنبه 24 اسفند ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین عکاسی پایه دهم   

آزمون 1 آنلاین عکاسی (1)

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دهم گرافیک می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 12 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 15تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا پنجشنبه ۱۵ اسفند تمدید شد
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین 1 زبان انگلیسی پایه دهم  

آزمون 1 زبان انگلیسی پایه دهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دهم ( گرافیک - معماری ) می باشد .
این آزمون از درس دوم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا پنجشنبه 15 اسفند تا ساعت 23:59 تمدید شد .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 2 آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم   

آزمون 2 آنلاین انسان و محیط زیست

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه یازدهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 15 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 15 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز سه شنبه 27 اسفندساعت 18 تا پنجشنبه 29 اسفند ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 4 آنلاین دین و زندگی پایه یازدهم  

آزمون مجدد 4 آنلاین دین و زندگی پایه یازدهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه یازدهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز چهار شنبه 28 اسفندساعت 18 تا جمعه 1 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 1 عناصر پایه یازدهم معماری  

آزمون آنلاین عناصر و جزئیات

این آزمون برای هنرجویان پایه یازدهم معماری می باشد .
آزمون از درس 6 عناصر و جزئیات می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 15 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 15 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا جمعه 23 اسفند تا ساعت 23:59 فعال است .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 4 آنلاین دین و زندگی پایه یازدهم  

آزمون 4 آنلاین دین و زندگی پایه یازدهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه یازدهم می باشد .
آزمون از درس 9 دین و زندگی پایه یازدهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 25 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا پنجشنبه 22 اسفند تا ساعت 23:59 فعال است .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین عکاسی پایه یازدهم   

آزمون 1 آنلاین عکاسی (2)

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه یازدهم گرافیک می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 12 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 15تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا پنجشنبه 15 اسفند تا ساعت 23:59 تمدید شد .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون 3 آنلاین دین و زندگی

این آزمون به درخواست مجدد دانش آموزان برگزار میشود و سوالات آن با آزمون روز سه شنبه 6اسفند کاملا متفاوت است
این آزمون برای کلیه ی کلاس های پایه ی یازدهم می باشد .( هنرجویان یازدهم گرافیک 2 حتما باید در آزمون 2 دین و زندگی را هم شرکت کنند که روز سه شنبه برگزار شده بود )
این آزمون از دروس 7 و 8 می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت در این آزمون اجباری بوده و در صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 24 سوال می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا پنجشنبه 15 اسفند تا ساعت 23:59 تمدید شد .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .
 

     
 
آزمون آنلاین 2 دین و زندگی پایه یازدهم  

آزمون آنلاین 2 دین و زندگی

هرجویان یازدهم گرافیک 2 باید در این آزمون نیز شرکت کنند (این آزمون فقط روز جمعه 9اسفند فعال است)
این آزمون برای کلاس های یازدهم گرافیک 1 و یازدهم معماری می باشد .
این آزمون از دروس 7 و 8 می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت در این آزمون اجباری بوده و در صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 18 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20 سوال می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا پنجشنبه 15 اسفند تا ساعت 23:59 تمدید شد .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .
 

     
 
آزمون آنلاین 1 انسان و محیط یست پایه یازدهم  

آزمون 1 انسان و محیط زیست

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه یازدهم ( گرافیک - معماری ) می باشد .
این آزمون از فصل 5 و فصل 6 تا جاییکه تدریس شده می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 13 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 16 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 7 اسفند تا ساعت 23:59 شب روز چهارشنبه 7 اسفند است .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .
 

     
 
آزمون 1 آنلاین دین و زندگی پایه یازدهم  

آزمون 1 آنلاین دین و زندگی پایه یازدهم


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون 2 آنلاین مبانی طراحی معماری

این آزمون برای  هنرجویان پایه دوازدهم  معماری می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
آزمون از فصل 7 است .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز چهار شنبه 28 اسفندساعت 18 تا جمعه 1 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 1 آنلاین تاریخ هنر جهان پایه دوازدهم گرافیک  

آزمون 1 آنلاین تاریخ هنر جهان

این آزمون برای  هنرجویان پایه دوازدهم  گرافیک می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 25 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز چهار شنبه 28 اسفندساعت 18 تا جمعه 1 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین حجم و ماکت

این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم معماری می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 10دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 10تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا جمعه 23 اسفند تا ساعت 23:59 فعال است .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون مجدد 2 آنلاین دین و زندگی پایه دوازدهم   

آزمون مجدد 2 آنلاین دین و زندگی پایه دوازدهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دوازدهم می باشد .( در این آزمون حتی کسانی که قبلا شرکت کرده اند هم می توانند شرکت کنند )
ین آزمون از دروس 6 و 7 دین و زندگی پایه دوازدهم میباشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 18 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 25 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا پنجشنبه 22 اسفند تا ساعت 23:59 تمدید شد .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون مجدد 3 آنلاین دین و زندگی پایه دوازدهم  

آزمون مجدد 3 آنلاین دین و زندگی

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دوازدهم می باشد .( در این آزمون حت کسانی که قبلا شرکت کرده اند هم می توانند شرکت کنند )
این آزمون از درس 8 دین و زندگی پایه دوازدهم میباشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 15 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 15 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا پنجشنبه 22 اسفند تا ساعت 23:59 تمدید شد .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین مبانی طراحی معماری پایه دوازدهم   

آزمون آنلاین مبانی طراحی معماری

این آزمون برای هنرجویان دوازدهم معماری می باشد .
این آزمون از درس 6 مبانی طراحی معماری است.
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20تست می باشد .
 آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا چهارشنبه 21 اسفند تا ساعت 23:59 فعال است .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 3 آنلاین دین و زندگی پایه دوازدهم  

آزمون 3 آنلاین دین و زندگی

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دوازدهم می باشد .
این آزمون از درس 8 دین و زندگی پایه دوازدهم میباشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 15 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 15 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا یکشنبه 18 اسفند تا ساعت 23:59 تمدید شد .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 2 آنلاین دین و زندگی پایه دوازدهم   

آزمون 2 آنلاین دین و زندگی پایه دوازدهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دوازدهم می باشد .
این آزمون از دروس 6 و 7 دین و زندگی پایه دوازدهم میباشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 18 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 25 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا پنجشنبه 15 اسفند تا ساعت 23:59 تمدید شد .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین 1 دین و زندگی پایه دوازدهم  

آزمون آنلاین 1 دین و زندگی پایه دوازدهم