برنامه امتحانات نوروز 1399 پایه دهم   
شروع آزمون ها ساعت 7 صبح می باشد 
 
برنامه آزمون های آنلاین نوروز 1399 پایه دهم
روز / تاریخ دهم گرافیک دهم معماری
سه شنبه 1/5 عربی عربی
پنج شنبه 1/7 تاریخ هنر ایران -
شنبه 1/9 شیمی شیمی
دوشنبه 1/11 تاریخ هنر ایران -
چهارشنبه 1/13 دین و زندگی دین و زندگی
جمعه 1/15 عکاسی  
 
     
 
آزمون آنلاین عربی پایه دهم ( کلیه رشته ها )  

آزمون آنلاین عربی پایه دهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از درس سوم عربی دهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 15 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا روز شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 1 آنلاین تاریخ هنر ایران پایه دهم گرافیک  

آزمون 1 آنلاین تاریخ هنر ایران پایه دهم گرافیک

این آزمون برای هنرجویان پایه دهم گرافیک می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از درس نگارگری می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 35 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 30 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا روز شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین شیمی پایه دهم ( کلیه رشته ها )  

آزمون آنلاین شیمی پایه دهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دهم می باشد .
نمره ی این آزمون،به عنوان  5 نمره مستمر پودمان چهارم شما منظور می گردد. 
این آزمون از فصل 4 شیمی می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 25 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 35 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز شنبه9 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 2 آنلاین تاریخ هنر ایران پایه دهم گرافیک  

آزمون 2 آنلاین تاریخ هنر ایران پایه دهم گرافیک

این آزمون برای هنرجویان پایه دهم گرافیک می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از درس نگارگری و فصل 12 تا 14 تاریخ هنر ایران می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 30 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز دوشنبه 11 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین دین و زندگی پایه دهم ( کلیه رشته ها )  

آزمون دین و زندگی پایه دهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از درس 7 تا 9 دین و زندگی دهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 17 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 12 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز چهار شنبه 13 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین عکاسی پایه دهم گرافیک  

آزمون آنلاین عکاسی پایه دهم گرافیک

این آزمون برای هنرجویان پایه دهم گرافیک  می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از فصل 1 تا 3 عکاسی دهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 17 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 15 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز جمعه 15 فروردین الی یکشنبه 17 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
برنامه امتحانات نوروز 1399 پایه یازدهم   
شروع آزمون ها ساعت 7 صبح می باشد 
 
برنامه آزمون های آنلاین نوروز 1399 پایه یازدهم 
روز / تاریخ یازدهم گرافیک یازدهم معماری
چهار شنبه 1/6 عربی عربی
جمعه 1/8 چاپ دستی نقشه کشی
شنبه 1/9 دین و زندگی دین و زندگی
یکشنبه1/10 عکاسی تاسیسات
دوشنبه 1/11 گرامر زبان گرامر زبان
سه شنبه 1/12 انسان و محیط زیست انسان و محیط زیست
پنج شنبه 1/14 - عناصر و جزئیات
جمعه 1/15 - نقشه کشی
 
 
 
     
 
آزمون آنلاین عربی پایه یازدهم ( کلیه رشته ها )  

آزمون آنلاین عربی پایه یازدهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه یازدهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از درس هفتم عربی یازدهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 14 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین چاپ دستی پایه یازدهم گرافیک  

آزمون آنلاین چاپ دستی پایه یازدهم گرافیک

این آزمون برای هنرجویان پایه یازدهم گرافیک  می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از صفحه 29 تا انتهای صفحه 33 چاپ دستی یازدهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 13 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 9 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 1 آنلاین نقشه کشی پایه یازدهم معماری  

آزمون 1 نقشه کشی معماری

این آزمون برای هنرجویان پایه یازدهم معماری می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از فصل 3 تا 4 نقشه کشی یازدهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 25 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین دین و زندگی پایه یازدهم ( کلیه رشته ها )  

آزمون آنلاین دین و زندگی پایه یازدهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه یازدهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از درس 7تا 11 دین و زندگی یازدهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 30 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 25 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون تا شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین عکاسی پایه یازدهم گرافیک  

آزمون عکاسی پایه یازدهم گرافیک

این آزمون برای هنرجویان پایه یازدهم گرافیک  می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از فصل های 1 تا 4 عکاسی یازدهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 15 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون15 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز یکشنبه 10 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین تاسیسات پایه یازدهم معماری  

آزمون آنلاین تاسیسات پایه یازدهم معماری

این آزمون برای هنرجویان پایه یازدهم گرافیک  می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از صفحه 93 تا 118 درس تاسیسات می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 10 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 10 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز یکشنبه 10 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین زبان پایه یازدهم ( کلیه رشته ها )  

آزمون آنلاین زبان انگلیسی پایه یازدهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه یازدهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
امتحان از درس 1 پایه یازدهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 45 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 40 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز دوشنبه 11 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم ( کلیه رشته ها   

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه یازدهم می باشد .
نمره ی این آزمون،به عنوان  5 نمره مستمر  شما منظور می گردد. 
این آزمون از فصل 4 تا 6 انسان و محیط زیست یازدهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 35 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز سه شنبه 12 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین عناصر و جزئیات پایه یازدهم معماری  

آزمون آنلاین عناصر و جزئیات پایه یازدهم معماری

این آزمون برای هنرجویان پایه یازدهم معماری می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از فصل 7 عناصر و جزئیات یازدهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 25 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز پنج شنبه 14 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 2 آنلاین نقشه کشی پایه یازدهم معماری  

آزمون 2 آنلاین نقشه کشی پایه یازدهم معماری

این آزمون برای هنرجویان پایه یازدهم معماری می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از فصل 7 و 8 نقشه کشی یازدهم می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 25 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 20 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز جمعه 15 فروردین الی یکشنبه 17 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
برنامه امتحانات نوروز 1399 پایه دوازدهم   
شروع آزمون ها ساعت 7 صبح می باشد 
 
برنامه آزمون های آنلاین نوروز 1399 پایه دوازدهم 
روز / تاریخ دوازهم گرافیک دوازدهم معماری
پنج شنبه 1/7 سلامت سلامت
جمعه 1/8 دین و زندگی دین و زندگی
یکشنبه 1/10 خط در گرافیک  
سه شنبه 1/12 سلامت سلامت
پنج شنبه 1/14 تاریخ هنر جهان اتوکد
 
 
 
 
     
 
آزمون 1 آنلاین سلامت پایه دوازدهم ( کلیه رشته ها )   

آزمون 1 آنلاین پایه دوازدهم سلامت

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دوازدهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از 3 تا 5 درس سلامت می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 20 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 17 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز پنجشنبه 7 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین دین و زندگی پایه دوازدهم ( کلیه رشته ها )  

آزمون آنلاین دین و زندگی پایه دوازدهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دوازدهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از6تا 10 درس دین و زندگی می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 30 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 25 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز جمعه 8 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین خط در گرافیک پایه دوازدهم گرافیک  

آزمون آنلاین خط در گرافیک پایه دوازدهم گرافیک

این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم گرافیک می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون صفحه 67 تا صفحه 78 درس خط در گرافیک می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 12 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 8 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز یکشنبه 10 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون 2 آنلاین سلامت پایه دوازدهم ( کلیه رشته ها )   

آزمون 2 آنلاین سلامت پایه دوازدهم

این آزمون برای تمام هنرجویان پایه دوازدهم می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون از 6 تا 7 درس سلامت می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 15 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 11 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز سه شنبه12فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین خط در گرافیک پایه دوازدهم گرافیک  

آزمون آنلاین تاریخ هنر جهان پایه دوازدهم گرافیک

این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم گرافیک می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
این آزمون فصل یک ( هنر بدوی ) و فصل نهم ( قاره آمریکا ) تاریخ هنر جهان می باشد .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 45 دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون 35 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز پنجشنبه 14 فروردین الی شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .

     
 
آزمون آنلاین مبانی طراحی پایه دوازدهم معماری  

آزمون آنلاین اتوکد پایه دوازدهم معماری

این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم معماری می باشد .
نمره این آزمون بخشی از نمره میان ترم دوم شما خواهد بود .
شرکت دراین آزمون اجباری بوده ودر صورت ندادن آزمون از نمره میان ترم کسر خواهد شد .
زمان آزمون 15دقیقه است .
تعداد سوالات این آزمون20 تست می باشد .
این آزمون ، نمره منفی ندارد .
آزمون از روز پنجشنبه 14 فروردین الی سه شنبه 16 فروردین ساعت 23:59 فعال خواهد بود .
شما می توانید هم با رمز دانش آموزی و هم رمز اولیاء( که با کارنامه میان ترم داده شده است ) در آزمون شرکت کنید .