برنامه آزمون آنلاین  
برنامه آزمون های آنلاین
روز / تاریخ نام امتحان نام امتحان
شنبه 1/23
یازدهم معماری 
فصل 8 عناصر و جزئیات
دوازدهم معماری
فصل 5 مبانی طراحی 
یکشنبه 1/24
دوازدهم گرافیک 
فصل 4 خط در گرافیک
-
دوشنبه 1/25
یازدهم معماری 
فصل 9 عناصر و جزئیات
دوازدهم معماری
فصل 4 مبانی طرحی 
چهارشنبه 1/27
یازدهم معماری
فصل 1 و 5 و 6 نقشه کشی 
-
پنجشنبه 1/28
یازدهم ( گرافیک - معماری )
فصل 4 فیزیک
-
 
     
 
آزمون 1 آنلاین عناصر و جزئیات  

آزمون 1 آنلاین عناصر و جزئیات

آزمون از فصل 8 درس عناصر و جزئیات  یازدهم معماری است .
تعداد تست : 20 
زمان آزمون : 17 دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : شنبه 23 فروردین ساعت 7 صبح تا دوشنبه 25 فروردین ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون 2 آنلاین عناصر و جزئیات  

آزمون 2 آنلاین عناصر و جزئیات

آزمون از فصل 9 درس عناصر و جزئیات یازدهم معماری است .
تعداد تست : 20 
زمان آزمون : 17 دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : دوشنبه 25 فروردین ساعت 7 صبح تا چهارشنبه 27 فروردین ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون 1 آنلاین نقشه کشی  

آزمون آنلاین نقشه کشی

آزمون از فصل 1 و 5 و 6 درس نقشه کشی یازدهم معماری است .
تعداد تست : 20 
زمان آزمون : 20 دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : چهارشنبه 27 فروردین ساعت 7 صبح تا جمعه 29 فروردین ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون آنلاین فیزیک  

آزمون آنلاین فیزیک

آزمون از فصل 4 درس فیزیک یازدهم (کلیه رشته ها) است .
تعداد تست : ؟ 
زمان آزمون : ؟ دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : پنجشنبه 28 فروردین ساعت 7 صبح تا جمعه 29 فروردین ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون 1 مبانی طراحی معماری

آزمون از فصل 5 درس مبانی طراحی معماری دوازدهم معماری است .
تعداد تست : 14
زمان آزمون : 15 دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : شنبه 23 فروردین ساعت 7 صبح تا دوشنبه 25 فروردین ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون آنلاین خط در گرافیک  

آزمون آنلاین خط در گرافیک

آزمون از فصل 4 درس خط در گرافیک پایه دوازدهم گرافیک است .
تعداد تست : 13
زمان آزمون : 13 دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : یکشنبه 24 فروردین ساعت 7 صبح تا سه شنبه 26 فروردین ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون 2 آنلاین مبانی طراحی معماری   

آزمون 2 آنلاین مبانی طراحی معماری

آزمون از فصل 4 درس مبانی طراحی معماری دوازدهم معماری است .
تعداد تست : 20
زمان آزمون : 17 دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : دوشنبه 25 فروردین ساعت 7 صبح تا چهارشنبه 27 فروردین ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .