برنامه آزمون آنلاین  
برنامه آزمون های آنلاین
روز / تاریخ نام امتحان نام امتحان
یکشنبه 2/7
یازدهم گرافیک
پودمان 3 مدیریت تولید 
-
سه شنبه 2/9
یازدهم معماری
پودمان 3 فن آوری های نوین
-
 
 
     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین دین و زندگی

آزمون درس 10 و 11 دین و زندگی پایه دهم است .
شرکت کلیه هنرجویان پایه دهم در این آزمون الزامی و اجباری می باشد .
تعداد تست : 10
زمان آزمون :  10 دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : چهارشنبه 3 اردیبهشت ساعت 14 صبح تا چهارشنبه 3 اردیبهشت ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
برنامه آزمون آنلاین  
برنامه آزمون های آنلاین
روز / تاریخ نام امتحان نام امتحان
شنبه 1/30
یازدهم معماری
نقشه کشی فصل 1
 
یکشنبه 1/31  
دوازدهم معماری 
فصل 8 مبانی طراحی
دوشنبه 1/1
یازدهم معماری 
فصل 10 عناصر و جزئیات 
-
سه شنبه 2/2 -
دوازدهم معماری
اتوکد
 
 
     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین پودمان 3 مدیریت تولید

آزمون از پودمان 3 مدیریت تولید می باشد 
تعداد تست : 10
زمان آزمون :  10دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت 7 صبح تا جمعه ۱۲ اردیبهشت ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین پودمان 3 فن آوری های نوین

آزمون از پودمان 3 فن آوری های نوین  یازدهم معماری می باشد 
تعداد تست : 10
زمان آزمون :  10دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 7 صبح تا پنج شنبه 11 اردیبهشت ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون 2 آنلاین نقشه کشی

آزمون از فصل 1 درس نقشه کشی یازدهم معماری است .
تعداد تست : 24
زمان آزمون :  20 دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : شنبه 30 فروردین ساعت 7 صبح تا دوشنبه 1 اردیبهشت ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون 3 آنلاین عناصر و جزئیات

آزمون از فصل 10 درس عناصر و جزئیات  یازدهم معماری است .
تعداد تست :  
زمان آزمون : - دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : دوشنبه 1 اردیبهشت ساعت 7 صبح تا چهارشنبه 3 اردیبهشت ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین خط در گرافیک

آزمون از فصل 5 خط در گرافیک می باشد 
تعداد تست : 9
زمان آزمون :  10دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : چهارشنبه 10 اردیبهشت ساعت 7 صبح تا جمعه 12 اردیبهشت ساعت 23:59 
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون 3 آنلاین مبانی طراحی معماری

آزمون از فصل 8 درس مبانی طراحی معماری دوازدهم معماری است .
تعداد تست : 20
زمان آزمون : 20 دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : یکشنبه 31 فروردین ساعت 7 صبح تا سه شنبه 2 اردیبهشت ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین اتوکد

آزمون از درس اتوکد  دوازدهم معماری است .
تعداد تست : 16
زمان آزمون : 15 دقیقه 
زمان فعال بودن آزمون : سه شنبه 2 اردیبهشت ساعت 7 صبح تا پنج شنبه 4 اردیبهشت ساعت 23:59
آزمون بخشی از نمرات مستمر شما و شرکت در آن الزامی و اجباری است .