آزمون مجدد پودمان تزئینات سلولزی  

پودمان مجدد تزئینات سلولزی

تعداد تست : 10
زمان آزمون : 10 دقیقه
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد پودمان 5 شیمی  

آزمون مجدد پودمان 5 درس شیمی

تعداد تست : 15
زمان آزمون : 20 دقیقه
آزمون از 3 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد پودمان 4 شیمی  

آزمون مجدد پودمان 4 درس شیمی

تعداد تست : 15
زمان آزمون : 20 دقیقه
آزمون از 3 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد میانی هنرهای تجسمی  

آزمون مجدد مبانی هنرهای تجسمی

تعداد تست : 16
زمان آزمون : 20 دقیقه
آزمون از 4 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد عکاسی (1)   

آزمون مجدد درس عکاسی (1)

تعداد تست : 20
زمان آزمون : 15دقیقه
آزمون از 8 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد پودمان 5 الزامات محیط کار  

آزمون مجدد پودمان 5 الزامات محیط کار

تعداد تست : 10
زمان آزمون : 15 دقیقه
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد پودمان 4 الزامات محیط کار  

آزمون مجدد پودمان 4 درس الزامات محیط کار

تعداد تست : 10
زمان آزمون : 15 دقیقه
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
اسامی دانش آموزانی که باید مجدد در آزمون ها شرکت کنند   
     
 
آزمون مجدد نقشه کشی معماری  

آزمون مجدد درس نقشه کشی

تعداد تست : 20
زمان آزمون : 20 دقیقه
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت روز شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد
 

     
 
آزمون مجدد پودمان 5 فیزیک  

آزمون مجدد پودمان 5 درس فیزیک

تعداد تست : 15
زمان آزمون : 40 دقیقه
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد پودمان 4 فیزیک  

آزمون مجدد پودمان 4 فیزیک

تعداد تست : 15
زمان آزمون : 40 دقیقه
آزمون از 15 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد پودمان  4 و 5 مدیریت تولید  

آزمون مجدد پودمان 4 و 5 درس مدیریت تولید

تعداد تست :20
زمان آزمون : 15 دقیقه
آزمون از20 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد پودمان 3 مدیریت تولید  

آزمون مجدد پودمان 3 مدیریت تولید

تعداد تست : 10
زمان آزمون : 10 دقیقه
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد پودمان 4 و 5 فن آوری های نوین  

آزمون مجدد پودمان 4 و 5 درس فن آوری های نوین

تعداد تست : 20
زمان آزمون : 15 دقیقه
آزمون از 20 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد عکاسی (2)  

آزمون مجدد درس عکاسی (2)

تعداد تست : 20
زمان آزمون : 15 دقیقه
آزمون از4 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد چاپ دستی  

آزمون مجدد درس چاپ دستی

تعداد تست : 16
زمان آزمون : 15 دقیقه
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد .

     
 
آزمون مجدد تصویرسازی  

آزمون مجدد درس تصویرسازی

تعداد تست : 8
زمان آزمون : 10 دقیقه
آزمون از 4نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت روز شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد

     
 
آزمون مجدد پودمان 5 اخلاق حرفه ای   

آزمون مجدد پودمان 5 درس اخلاق حرفه ای

تعداد تست : 10
زمان آزمون : 10 دقیقه
آزمون از 5 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت روز شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد

     
 
آزمون مجدد پودمان 4 اخلاق حرفه ای  

آزمون مجدد پودمان 4 درس اخلاق حرفه ای

تعداد تست : 10
زمان آزمون : 10 دقیقه
آزمون از 5 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت روز شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد
 

     
 
آزمون مجدد پودمان 3 اخلاق حرفه ای  

آزمون مجدد پودمان 3 درس اخلاق حرفه ای

تعداد تست : 10
زمان آزمون : 10 دقیقه
آزمون از 5 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت روز شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد
 

     
 
آزمون مجدد خط در گرافیک  

آزمون مجدد درس خط در گرافیک

تعداد تست : 16
زمان آزمون : 15 دقیقه
آزمون از 4 نمره می باشد .
آزمون از روز جمعه 2 خرداد ، ساعت 17 لغایت روز شنبه 3 خرداد ساعت 23:59 فعال می باشد