پودمان 4 ریاضی پایه دهم   

پودمان مجدد 4 ریاضی پایه دهم

پودمان مجدد 4 ریاضی پایه دهم
روز شنبه ۳۱ خرداد ، از ساعت21 الی 23:59 روز شنبه فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : باکوچی - علی خانی زاده - مرادی - مسجدی - نوری آذر - هادی

     
 
پودمان 5 ریاضی پایه دهم   

پودمان مجدد 5 ریاضی پایه دهم

پودمان مجدد 5 ریاضی پایه دهم
روز شنبهخرداد ، از ساعت 21 الی 23:59 روز  شنبه خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : رجبی - شجاعی - علی خانی زاده - پورنظریان - حنانه حسینی - زاهدی - مسجدی - هادی - هاشمی

     
 
آزمون درس میانی هنرهای تجسمی  

آزمون مجدد مبانی هنرهای تجسمی

آزمون از ساعت ۱۵ الی ۲۳:۵۹ روز دوشنبه ۲۶ خرداد فعال خواهد بود .
کسانی که باید آزمون دهند : پورمحمدی _ نوری آذر

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد جغرافیا

آزمون مجدد جغرافیا
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : احسانی - علی خان زاده - مسجدی - کاوین - موسی زاده 

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد فارسی (1)

آزمون مجدد فارسی (1)
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : مهدیه موسوی

     
 
آزمون پودمان تزئینات سلولزی  

پودمان تزئینات سلولزی

پودمان مجدد تزئینات سلولزی
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : یعقوبی - باکوچی - بهفر - ذاکری

     
 
آزمون مجدد پودمان 5 الزامات محیط کار  

آزمون مجدد پودمان 5 الزامات محیط کار

پودمان مجدد 5 الزامات محیط کار 
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : شجاعی - ابوالقاسم 

     
 
آزمون مجدد پودمان 4 الزامات محیط کار  

آزمون مجدد پودمان 4 درس الزامات محیط کار

پودمان مجدد 4 الزامات محیط کار 
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : شجاعی - ابوالقاسم 

     
 
آزمون مجدد زبان خارجه پایه دهم   

آزمون مجدد زبان دهم

آزمون مجدد زبان دهم
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : زهرا علی خانی زاده 

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد عربی (1)

آزمون مجدد عربی (1) 
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : فیضی

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد انسان و محیط زیست

آزمون مجدد انسان و محیط زیست 
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : نعیمیان - خلیلااول

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد سواد رسانه ای

آزمون مجدد سوادرسانه ای
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : مبینا مقدسی - خلیلااول

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد زبان خارجه (۲)

آزمون مجدد زبان خارجه (2)
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : دربان آستانه

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد عربی (2)

آزمون مجدد عربی (2)
روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود 
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : شیما زند

     
 
آزمون خط در گرافیک  

آزمون درس خط در گرافیک

مهلت شرکت در آزمون 
از ساعت ۱۷ روز دوشنبه الی ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد عربی (3)

آزمون مجدد عربی (3) 
از روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : حانیه ملکی - طاهری

     
 
آزمون مجدد پایانی آمادگی دفاعی  

آزمون مجدد پایانی آمادگی دفاعی

آزمون مجدد آمادگی دفاعی
از روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : خلیلی - عدالت خواه - علی الحسینی - گل زرد - کایید - خان پور - خالقی

     
 
آزمون مجدد پایانی هویت اجتماعی  

آزمون مجدد هویت اجتماعی

آزمون مجدد هویت اجتماعی 
از روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : خلیلی - کیایی - گل زرد - کایید - خالقی

     
 
ت  

آزمون مجدد تاریخ هنر جهان

آزمون مجدد تاریخ هنر جهان
از روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : طاهری - حانیه ملکی

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد سلامت

آزمون مجدد سلامت 
از روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : خلیلی - طاهری - کایید - خالقی

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد دینی (3)

آزمون مجدد دینی (3)
از روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : طاهری - حانیه ملکی - فردوس - خالقی

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد مدیریت خانواده

آزمون مجدد مدیریت خانواده 
از روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : طاهری - چناری - فرناز ملکی - مهرسا ملکی - خالقی

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پودمان 3 درس اخلاق حرفه ای

پودمان 3 مجدد اخلاق حرفه ای
از روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : خلیلی - طاهری

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پودمان 4 درس اخلاق حرفه ای

پودمان 4 مجدد اخلاق حرفه ای
از روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : خلیلی - طاهری

     
 
آزمون پودمان 5 اخلاق حرفه ای   

آزمون از پودمان 5 درس اخلاق حرفه ای

پودمان 5 مجدد اخلاق حرفه ای
از روز یکشنبه 25 خرداد ، از ساعت 22 الی 23:59 روز دوشنبه 26 خرداد فعال خواهد بود .
اسامی هنرجویانی که مجدد باید امتحان دهند : خلیلی - طاهری