شورای دانش آموزی 99-98  
اسامی منتخبین دانش آموزان شورای دانش آموزی سال تحصیلی 99-98
1- زینب کاوین ( دهم گرافیک )
2- ماه نیا مدنی ( دهم گرافیک )
3- وفایی صدر ( دهم گرافیک )
4- فراهی ( دهم گرافیک )
5- کوهستانی ( دهم معماری داخلی )
6- هستی کبیری ( دهم معماری داخلی )
7- منصوری ( یازدهم گرافیک )
8- ساسان ( یازدهم گرافیک )
9- مقدس داراب ( یازدهم گرافیک )
10- حلیا توسلی ( یازدهم گرافیک )
11- نگار کوشنده ( یازدهم معماری )
12- غزاله عرب ( یازدهم معماری )
13- اشرفی آذری ( دوازدهم گرافیک )
14- پریا حمیدوند ( دوازدهم گرافیک )
15- کمان کش ( دوازدهم گرافیک )
16- حسینی ( دوازدهم گرافیک )
17- دیبا یعقوبی ( دوازدهم معماری )
18- نگین مقدوری ( دوازدهم معماری )
     
 
شورای دانش آموزی 98-97  
اسامی منتخبین دانش آموزان شورای دانش آموزی سال تحصیلی 98-97
1- فاطه زهرا اکبری عضو اصلی ( دهم گرافیک )
2- مرسده کمره ئی عضو اصلی ( دهم گرافیک )
3- فاطمه صادقی عضو اصلی ( دهم معماری )
4- مهسا پورمشیر عضو اصلی ( یازدهم گرافیک )
5- فاطمه پوراطمینان عضو اصلی ( یازدهم گرافیک )
6- مهرسا ملکی عضو اصلی ( یازدهم معماری )
7- مریم معصومی نژاد عضو اصلی ( دوازدهم گرافیک )
8- رسحانه ملکی عضو اصلی ( دوازدهم گرافیک )
9- زهرا راکی عضو اصلی ( دوازدهم معماری )
10- کوثر منصوری عضو علی البدل ( دهم گرافیک )
11- پانته آ قلی زاده عضو علی البدل ( دهم گرافیک )
12- پارمیس زینلی عضو علی البدل ( دهم معماری )
13- آتوسا ستوده عضو علی البدل ( یازدهم گرافیک )
14- زینب نقیب زاده عضو علی البدل ( یازدهم گرافیک )
15- فاطمه موسوی عضو علی البدل ( یازدهم معماری )
16- زهرا بادران عضو علی البدل ( دوازدهم گرافیک )
17- حمیده رمضانی عضو علی البدل ( دوازدهم گرافیک )
18- زهرا کاوین عضو علی البدل ( دوازدهم معماری )
     
 
شورای دانش آموزی 97-96  
اسامی منتخبین دانش آموزان شورای دانش آموزی سال تحصیلی 97-96
1- زینب عسگریان عضو اصلی ( پیش دانشگاهی )
2- مریم معصومی نژاد عضو اصلی ( یازدهم گرافیک )
3- زینب حسین نظری عضو علی البدل ( یازدهم گرافیک )
4- ریحانه ملکی عضو اصلی  ( یازدهم گرافیک ) 
5- فاطمه لک زایی عضو علی البدل  ( یازدهم گرافیک )
6- مبینا قطمیر عضو اصلی  ( یازدهم معماری )
7- زینب اعلاء عضو علی البدل ( یازدهم معماری )
8- آتوسا ستوده عضو اصلی ( دهم گرافیک )
9- مریم نوروزی عضو علی البدل  ( دهم گرافیک )
10- مبینا جعفری عضو اصلی ( دهم گرافیک )
11- آیدا دبیر عضو اصلی( دهم معماری )
12- فاطمه موسوی عضو علی البدل ( دهم معماری )
     
 
رویداد های شورای دانش آموزان سال 98-97  
     
 
رویداد های شورای دانش آموزان سال 97-96