درج مطلب  
هنرجویان لطفا توجه فرمایید ، حتما به سال آزمون های آنلاین دقت کنید . به اشتباه آزمون های سال های قبل را انتخاب نکنید .
موس را روی قسمت آزمون آنلاین نگه دارید تا زیر منوهای آن ظاهر شود سپس آزمون آنلاین سال 99-98 را انتخاب کنید .
اگر با گوشی همراه وارد سایت می شوید دست خود را روی قسمت آزمون آنلاین نگه دارید تا زیرمنوهای آن نمایش داده شود سپس آزمون آنلاین سال 99-98 را انتخاب کنید .
 
 
 
فقط و فقط آزمون آنلاین سال 99-98 را انتخاب کنید .