مدیریت هنرستان امام حسن مجتبی (ع)  
مدیریت : سرکار خانم سوسن مهرزاد کهنه شهری