گروه های آموزشی  
     
 
کادر اداری و اجرایی  
کادر اجرایی هنرستان امام حسن مجتبی (ع)
مدیریت هنرستان : سرکار خانم مهرزاد
معاون فنی : سرکار خانم امرآبادی 
معاون اجرای : سرکار خانم کامکار
معاون آموزشی : سرکار خانم رضایت
معاون پرورشی : سرکار خانم خوش نظر
سرپرست بخش : سرکار خانم حسینی
استادکار : سرکارخانم اسدی طهرانی
انباردار : سرکار خانم اسمعیل کاشی و سرکار خانم فراهانی
سرایدار : آقای دلبری