شرح وظایف  کادر ادرای  
     
 
شرح وظایف کادر اجرایی  
     
 
شرح مستخدمین و سرایدار  
     
 
شرح وظایف سرپرستان بخش و استادکار